Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou bitcoinskupina.com je:

Ľuboš Kovár, Stará Kremnička 125, 96501, Stará Kremnička IČO: 53297130

Konzultácie ohľadom spracovania objednávok:
Tel. kontakt: +421 902 240 195
E-mail: [email protected]

Telegram: @xlubecx

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu: 4028634134/7500

IBAN: SK96 7500 0000 0040 2863 4134

SWIFT (BIC): CEKOSKBX


Článok I – Pojmy

Predávajúci: Ľuboš Kovár ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorý prostredníctvom e-shopu predáva tovar, alebo služby.

Spotrebiteľ: Fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne bitcoinskupina.com a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,

 • E-shop: internetový obchod predávajúceho umiestnený na doméne bitcoinskupina.com 
 • Tovar: služby ponúkané prostredníctvom e-shopu
 • Objednávka: úkon spotrebiteľa v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope
 • Cena: celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky.
 • VOP: tieto všeobecné obchodné podmienky

Spôsob platby

 • Pomocou digitálnych mien, ďalej len kryptomien
 • Platba na účet

Článok II – Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

 • proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy a zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho. Kompletná a úplná objednávka prijatá elektronicky, bude aj elektronicky bezodkladne potvrdená. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Za podstatné podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar, úplná identifikácia kupujúceho. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, a pod.

Článok III –  Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom webovej stránky bitcoinskupina.com medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúcim je: Ľuboš Kovár, Stará Kremnička 125, 96501, Stará Kremnička IČO: 53297130, e-mail: [email protected]. Kupujúcim je spotrebiteľ, tj fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikom sa riadia podľa Obchodného zákonníka.

Článok IV – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou bitcoinskupina.com a to podľa pokynov uvedených v tomto e-shope.
 2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť, jeho cena sú uvedené v e-shope pri každom tovare.
 3. Po výbere tovaru a stlačení tlačidla „do košíka“, ktoré je pri tovare, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Nákupný košík je následne kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 4. V náhľade nákupného košíka spotrebiteľ zároveň vyplní všetky kroky – identifikačné údaje a zvolí si formu platby.
 5. Objednávku spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku“, ktoré znamená, že ide o objednávku s povinnosťou platby. Predtým je spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu bitcoinskupina.com 
 6. Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku – Objednávka s povinnosťou platby“ spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a že bol predávajúcim informovaný aj o:
 • vlastnostiach produktu,
 • celkovej cene, ktorú je spotrebiteľ povinný predávajúcemu uhradiť,
 • všeobecných obchodných podmienkach.
 1. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
 • Potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke
 • Prístup k produktom a službám

Článok V – Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:
  • Bankovým prevodom
  • Digitálnou menou, ďalej len kryptomenou
  • Platbou cez bankovú kartu
 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej v objednávke. Ak si kupujúci zvolil úhradu vopred – platbou na účet, je povinný uhradiť celú čiastku do piatich pracovných dní. V prípade neuhradenia kúpnej ceny podľa objednávky v danom termíne nebude tovar dodaný kupujúcemu a objednávka bude zrušená. 
 2. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet predávajúceho.
 3. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho doručené na email v čo najkratšom termíne 24-48 hodín. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia.
 4. Predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na emailovú adresu, ktorý spotrebiteľ uviedol ako emailovú adresu v objednávke.
 5. V prípade, že predávajúci nebude schopný dodať daný tovar, alebo jeho časť (tovar je nedostupný, vypredaný, produkt sa už neposkytuje, nie je možné dodať tovar za pôvodnú cenu z dôvodu neštandardného výkyvu kurzu atď.) môže túto objednávku zrušiť, alebo predĺžiť dobu dodania, alebo zaslať podobný typ produktu v rovnakej cenovej kategórií. Predávajúci musí včas informovať kupujúceho o týchto skutočnostiach a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.
 6. Objednaný produkt zasielame cez email na adresu.

Článok VI – Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie, odstúpenie od zmluvy)

Reklamačný poriadok je plnou súčasťou týchto VOP.

Článok VII  – Reklamačný poriadok

Zákazník/Klient má povinnosť prípadnú reklamáciu ohlásiť prostredníctvom webovej stránky bitcoinskupina.com alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie, najmä emailom na [email protected]. V náležitostiach reklamácie je nutné túto zaslať z emailovej adresy vyplnené pri vyplnení formulára pri objednaní produktu. Medzi podstatné náležitosti patrí najmä uvedenie mena, priezviska, emailové adresy, telefónneho kontaktu a predmetu reklamácie. Zákazník/klient bude kontaktovaný o priebehu vybavenia reklamácie prostredníctvom elektronickej komunikácie na diaľku uvedenom pri vyplnení formulára a podľa kontaktov na stránkach. Reklamáciu dodávateľ služieb vybaví bez zbytočného odkladu. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so zákazníkom/klientom dodávateľa služieb.

Článok VIII  – Vrátenie produktu a odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Predmetom zmluvy je dodanie elektronického obsahu na nehmotnom nosiči, pri ktorom kupujúci nemá zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní, ibaže sa jeho poskytovanie začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a bez vyhlásení kupujúceho, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a tento nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, v takom prípade môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe – listom alebo iným spôsobom (napr. e-mailom). Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Po prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby. Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pokiaľ kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zastaví kupujúcemu prístup k využívaniu produktu.

Článok IX – Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65, Košice 1,alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok X-  Zisk z obchodovania

Spoločnosť, stránky, ani žiadna tretia strana žiadnym spôsobom negarantuje zisk alebo akékoľvek zhodnotenie obchodných účtov a obchodovaných finančných prostriedkov. Garancia zisku je v rozpore so základnými princípmi finančného trhu. Ak akákoľvek osoba prezentuje že bitcoinskupina.com alebo spoločnosť samotnú ako spoločnosť, ktorá ponúka alebo sprostredkováva akúkoľvek garanciu zhodnotenie finančných prostriedkov, zisku alebo obchodovanie, šíri táto osoba nepravdivé a zaväzujúce informácie. Spoločnosť a jej stránky bitcoinskupina.com sa od takýchto a podobných tvrdení úplne dištancujú.

Článok XI –  Obmedzenie členstva zákazníka

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo pozastaviť členstvo na stránkach akéhokoľvek zákazníka a to bez predchádzajúceho upozornenia v prípade, že spoločnosť zistí, že tento zákazník porušuje obchodné podmienky spoločnosti, spôsobuje spoločnosti škodu, kazí jej meno alebo šíri verejne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie týkajúce sa spoločnosti a stránok.

Článok XII –  Konkurenčné doložka

Využitie informácií a poznatkov získaných zákazníkom pri spolupráci so spoločnosťou by mohlo spoločnosti závažným spôsobom sťažiť činnosť. Zákazník sa preto zaväzuje, že za trvania spolupráce na základe tejto zmluvy a po dobu 1 roka (slovami: jeden rok) po skončení daného zmluvného vzťahu sa zdrží výkonu zárobkovej činnosti a podobnej aktivity zlučiteľnej s aktivitou spoločnosti a predmetom spoločnosti, ktorá by mala voči nemu súťažnú povahu. Najmä teda sa zákazník zaväzuje, že nebude ako fyzická osoba podnikajúca vykonávať činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s predmetom činnosti spoločnosti a zároveň nebude ani faktickým (neformálnom) vlastníkom ani účastníkom na spoločnosti s rovnakým alebo obdobným predmetom podnikania. Konkurencia sa vzťahuje na celú dobu trvania zmluvného vzťahu, rovnako ako kedykoľvek do budúcnosti. Pri porušení tejto povinnosti zákazníkom, sa zaväzuje uhradiť spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR, ktorej úhradou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Článok XIII  – VIP skupina a aplikácie Telegram a Discord

Pre posielanie informácií využívame aplikácie tretích strán s názvom Discord a Telegram. Spoločnosť Bitcoinskupina absolútne neručí za správnosť fungovania týchto aplikácií. V prípade výpadku sa budeme snažiť v čo najkratšej lehote vymyslieť alternatívny spôsob posielania informácii našim zákazníkom v rámci členstva.

Článok XIV –  duševné vlastníctvo

Zneužitie prístupu k členstvu VIP Bitcoin Skupina, jeho neoprávnené využívanie alebo vykonávanie neoprávnených úprav, napodobňovanie alebo kopírovanie obsah nášho členstva VIP Bitcoin Skupiny a neoprávnené používanie označenia „Bitcoin Skupiny“ sa v zmysle príslušných zákonov považujú za konanie porušujúce práva duševného vlastníctva poskytovateľa zakladajúce civilnoprávnu alebo aj trestnoprávnu zodpovednosť. Za neoprávnené používanie označenia „Bitcoin Skupiny“ sa nepovažuje informácia o používaní služieb Bitcoin Skupiny (tzv. referencie) užívateľom. Konanie užívateľa, ktoré sa považuje za porušenie práv duševného vlastníctva poskytovateľa, je dôvodom na jednostranné ukončenie zmluvy, pričom výpovedná lehota je 24 hodín.

Zákazník má zakázané poskytovať svoje prihlasovanie údaje tretej strane.

Zákazník má zakázané zdieľať informácie z našich produktov na verejne dostupné miesta internetu. Napríklad sociálne siete, úložiská a webové stránky.

Zákazník má zakázané poskytovať informácie z nášho VIP produktu tretej strane.

V prípade, že zákazník poskytne svoje prihlasovacie údaje, alebo skopíruje obsah z našich produktov a uverejní na verejne dostupné miesto internetu, tak môže byť usvedčený z porušovania vlastníctva a obchodných podmienok a bude pokutovaný sumou 10 000 EUR.

Článok XV – Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na bitcoinskupina.com 

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 23.11.2020